Reglement

cropped-logo11.png

Reglement

Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Klaverjas vereniging Troef, hierna te noemen Troef en werd opgericht op 3 mei 1974. Zij is gevestigd in Maassluis.

Duur
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Doel
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel de leefbaarheid, alsmede de gezelligheid in en om Maassluis op een bescheiden wijze te bevorderen.

Leden
Artikel 4
De vereniging bestaat uit:
a. leden;
b. ereleden.
Leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig lid zijn toegelaten tot het Bestuur. Ereleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Verkrijging lidmaatschap
Artikel 5
Het lidmaatschap wordt verkregen door invulling van een volledig ingevuld inschrijfformulier dat bij het Bestuur verkrijgbaar is. Na de inschrijving ontvangt het nieuwe lid het reglement en de spelregels van de vereniging.

Einde lidmaatschap
Artikel 6

Het lidmaatschap van Troef eindigt door:
a. opzegging (mondeling of schriftelijk) bij het Bestuur;
b. overlijden van het lid;
c. het niet betalen van achterstallige contributie;
d. opzegging door het Bestuur met inachtneming van een termijn van één tot vier weken.

Geldmiddelen
Artikel 7
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributie van de leden, b. andere inkomsten, c. gastspelers.

Contributie
Artikel 8

De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie die door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. De contributie kan maandelijks contant geïncasseerd worden. Ook bestaat de mogelijkheid om in januari (niet eerder) voor de voorjaar-competitie (5 maanden) en in september  voor de najaar-competitie (4 maanden) te betalen. Ook kan men in januari (niet eerder)  desgewenst voor het hele jaar 9 maanden betalen. Het bankrekeningnummer is NL77INGB0007658045 t.n.v. KJV Troef.

Contributie is alleen verschuldigd over die maanden waarin door Troef competitie wedstrijden worden georganiseerd.

Bestuur
Artikel 9
a. Het Bestuur bestaat uit tenminste drie leden, waarvan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

b. Ieder Bestuurslid wordt gekozen voor drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari.
c. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op zodanig dat elk jaar één Bestuurslid aftredend is, te weten:
– de voorzitter in het jaar 2019;
– de secretaris in het jaar 2020;
– de penningmeester in het jaar 2021.
d. Een aftreden Bestuurslid is terstond herkiesbaar.
e. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
f. Bij tussentijdse vacature(s) in het Bestuur kan, indien dit wenselijk wordt geacht, een tijdelijke benoeming plaatsvinden, tot in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering leden voor de vacature(s) worden voorgedragen en worden gekozen.
g. Het Bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter en/of andere bestuursleden dit nodig achten.
h. Het Bestuur is verplicht kandidaatstelling voor het Bestuur tenminste veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering aan de leden bekend te maken.
i. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk één week voor het begin van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk of mondeling melden bij het Bestuur.
j. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door een commissie die door het Bestuur wordt benoemd.

Rekening en verantwoording
Artikel 10
a. Eénmaal per jaar, tijdens de Algemene Ledenvergadering, zal aan de leden een overzicht worden uitgereikt over de inkomsten en uitgaven van het betreffende verenigingsjaar.

b. De Algemene Ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.
c. Deze leden treden jaarlijks af en zijn aansluitend terstond herkiesbaar.
d. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Algemene Ledenvergadering
Artikel 11
a. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van “Troef” en heeft tot taak:

1. het beleid van de vereniging te bepalen;
2. het Bestuur te kiezen.
b. De Algemene Ledenvergadering wordt éénmaal per jaar, binnen twee maanden na het einde van het boekjaar gehouden.
c. De agenda voor de Algemene Ledenvergadering dient tenminste veertien dagen daarvoor bij de leden te worden bekend gemaakt.
d. Indien het Bestuur of tenminste tien leden dit nodig achten kan een bijzondere ledenvergadering worden gehouden.
e. Ook voor deze vergadering dient de agenda tenminste veertien dagen daarvoor bij de leden bekend te zijn.
f. Alle besluiten zullen bij meerderheid van stemmen worden genomen.
g. Over personen kan schriftelijk worden gestemd.

Ontbinding en vereffening
Artikel 12

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekken besluit van de Algemene Ledenvergadering. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, maar aan een, door de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen instelling.

Slotbepalingen
Artikel 13

a. Ieder lid dient zich te houden aan de spelregels, zoals die zijn gesteld in de bijlage behorende dit reglement.
b. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur, de leden ter zake gehoord hebbende.
c. Ieder lid van de vereniging ontvangt een exemplaar van dit reglement.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 februari 2019

De voorzitter, Jos van Schaijk     De secretaris, Bob van Driel

cropped-logo11.png